Follow Me

Zamknij

Warszawa, 18.02.2017

SZKOLACZAROWNIC.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego

I. Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Serwisu.
2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu Serwisu Internetowego.
3. Udostępnienie przez Właściciela Serwisu danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego i ich realizacji.
4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzach w Serwisie Internetowym, Klient wyraża Właścicielowi Serwisu zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:
a) zawierania i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.
5. W przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, dane osobowe, których administratorem jest Właściciel Serwisu, mogą być udostępniane organom
państwowym, w szczególności organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym upoważnionym podmiotom.
6. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów obejmuje w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, w tym adres
poczty elektronicznej, numer telefonu.
7. Właściciel Serwisu jest uprawniony do przetwarzania również innych danych osobowych Klientów niż wskazane w ustępie poprzedzającym, które są niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji danej umowy. W taki przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jako dane niezbędne do
świadczenia danej usługi lub realizacji danej umowy.
8. Właściciel Serwisu zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez
Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie
danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
9. Klientom przysługuje prawo:
a) dostępu do podanych przez nich danych osobowych, dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji ich treści,
b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia,
c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a także żądania usunięcia podanych przez nich danych osobowych gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
10. Do prawidłowego funkcjonowania Serwis internetowy wykorzystuje pliki Cookies
– niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Właściciela Serwisu, które pozwalają na identyfikację Klienta i usprawniają funkcjonowanie
Serwisu internetowego.